Blog

Lees hier onze blog over het laatste Franse nieuws

Doorbraak in plus-value procedure: tot en met 2018 onrechtmatig!

Doorbraak in plus-value procedure: tot en met 2018 onrechtmatig!

Er is eindelijk een doorbraak in de plus-value procedure! De hoogste Franse bestuursrechter, de Conseil d’Etat, heeft geoordeeld dat het overgrote deel van de geheven sociale lasten onrechtmatig zijn!

Wat is er precies besloten?

De Conseil d’Etat heeft geoordeeld dat vier van de vijf heffingen waaruit de sociale lasten bestaan in strijd zijn met Europees recht. Hierdoor is 13,5% van de in totaal 15,5% aan sociale lasten die in de jaren 2016 en 2017 zijn geheven en voor 15,2% van de 17,2% aan sociale lasten die in 2018 zijn geheven onrechtmatig. De prélèvement de solidarité van 2% kan namelijk wél door de beugel volgens de Conseil d’Etat. U kunt de uitspraak zelf bekijken door op de volgende link te klikken:  https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-04-16/423586

In een eerder stadium kwamen de rechtbank in Straatsburg en het Hof in Nancy al tot dezelfde conclusie. Dit is dus nu door de hoogste rechter bevestigd!

Maak bezwaar!

Als u in 2017 of 2018 verkocht heeft en u hebt nog geen bezwaarschrift ingediend, doe dat dan zo snel mogelijk!

Droit à quoi: Ontwikkelingen in de Franse wet- en regelgeving voorjaar 2018

Droit à quoi, ontwikkelingen in de Franse wet- en regelgeving

Nieuwe Loi de Finances

Op 1 januari 2018 is de nieuwe Loi de Finances van kracht gegaan. Over veel van de wijzigingen daarin heb ik in het voorgaande jaar geschreven. Zo wordt de Taxe d’habitation op uw hoofdverblijf beperkt, wordt de vennootschapsbelasting verlaagd, en is de grondslag van de ISF (Impôt de solidarité sur la fortune) beperkt tot vermogen in onroerend goed. Helaas zullen de meesten van u als Nederlandse eigenaren van een tweede woning in Frankrijk niet profiteren van deze verlagingen. Verder staat er tegenover de belastingverlagingen ook een verhoging waar u als tweede huis eigenaar wel mee te maken zou kunnen krijgen.

Sociale lasten plus-value verder omhoog

 De Contribution sociale généralisée (CSG) is met 1,7% omhoog gegaan. Deze belasting wordt op allerlei vormen van inkomen geheven. Nederlanders zullen vooral de stijging van de taxe sur la plus-value immobilière voelen. Plus-value belasting wordt geheven over de verkoopwinst die u maakt bij verkoop van een woning in Frankrijk die niet uw hoofdverblijfplaats is. De sociale lasten op de plus-value zullen door de verhoging van de CSG stijgen van 15,5% naar 17,2%. Opgeteld bij het inkomensbelastingdeel van 19% komt de totale plus-value heffing op 36,2%. U beperkt of vermijdt deze nog hogere heffing op uw verkoopwinst door uw Franse woning langer in bezit houden. Na 30 jaar woningbezit zijn de sociale lasten namelijk afgeschreven, hoe hoog uw winst ook is. Als u de sociale lasten al betaald hebt zult u een bezwaarschrift moeten indienen tegen de heffing. Zoals al uit de naam Contribution sociale généralisée blijkt, valt de heffing onder de sociale lasten die in onze ogen nog steeds in strijd zijn met het Europees recht.

 Flat tax op vermogenswinst

Er zijn ingrijpende wijzigingen geweest in het belastingregime voor de plus-value mobilière, de waardestijging van roerende goederen. Denk hierbij vooral aan de verkoopwinst van aandelen en obligaties. Vóór de wijziging werd dit belast op basis van de hoogste inkomensbelastingschijf waar iemand in viel. Wel kon een deel van de belasting worden afgeschreven naarmate men het aandeel langer in bezit had. Sinds 1 januari is Frankrijk overgegaan op een flat tax van 30% over alle vermogenswinst. Deze maatregel is dus het meest voordelig voor mensen die in de hogere schijven van de Franse inkomstenbelasting vallen (van 41% en 45%). Volgens de redenering van Macron zullen degenen die van deze wijziging profiteren meer gaan investeren in de Franse economie.

 Suikerhoudende frisdrank zwaarder belast

De taxe soda, de belasting op suikerhoudende non-alcoholische dranken is op 1 januari aangepast. Het doel: fabrikanten stimuleren om minder suiker in hun producten te verwerken en consumenten stimuleren om vaker voor suikerarme frisdrank te kiezen. Tot voor kort was de in 2013 ingevoerde taxe soda een soort flat tax die boven op de prijs van een drankje kwam als er ook maar iets van suiker in zat. De nieuwe tax soda kent verschillende ‘schijven’. Wanneer de frisdrank minder dan 5 gram suiker per 100 milliliter bevat is het product vrijgesteld van belasting. Tot 8 gram suiker per 100 ml wordt er ongeveer 7,5 cent per liter geheven. De taxe wordt verdubbeld voor drankjes tot 11 gram suiker per 100ml en zelfs verdriedubbeld voor drankjes boven de 11 gram suiker per ml tot ongeveer 22,5 cent per liter. De taxe soda wordt alleen in Frankrijk, Mexico en in enkele staten in de VS geheven. Het lijkt erop dat de maatregel effectief is, omdat de consumptie van frisdrank in deze landen minder hard toeneemt dan in de rest van de wereld.

Gepubliceerd in Maison en France voorjaar 2018 – Droit à quoi?

Uit de praktijk: Onderhandelen met Fransen. Hoe kom je uit een patstelling met een Franse wederpartij?

Uit de praktijk: Onderhandelen met Fransen

door Elisabeth Grunberg

Een tijdje geleden kreeg ik een opdracht om een procedure bij een rechtbank op te starten omdat pogingen tot onderhandeling niet tot een resultaat hadden geleid. Ondanks dat de cliënt het me afraadde heb ik toch aangedrongen op een ultieme poging tot onderhandeling verpakt in een aanmaning. Deze poging is uiteindelijk succesvol geweest en partijen zijn in gesprek gegaan, maar waarom?

Naast het effect van een bericht van een “advocaat op briefpapier”  zouden de verschillende onderhandelingsgewoonten per land een rol kunnen spelen. Nederlanders zien zich graag onderhandelen zittend aan een tafel met een kopje koffie. In Frankrijk (en misschien ook in andere landen) zal er veel meer op de schriftelijke presentatie van je standpunten worden gelet en kun je een heel traject schriftelijk afwikkelen.

Droit à quoi: Fiscale plannen Macron. Welke consequenties hebben de belastingplannen van Emmanuel Macron voor u?

Fiscale plannen Macron

Frankrijk heeft inmiddels een nieuwe Président de la République: Emmanuel Macron. Bovendien heeft zijn partij La République en Marche een absolute meerderheid in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. Genoeg reden om te kijken naar zijn verkiezingsprogramma. De meest directe impact op Nederlanders met Franse (vakantie)huizen zal komen van zijn fiscale voornemens. Over de exacte uitwerkingen van deze plannen is nog weinig te zeggen omdat een verkiezingsprogramma natuurlijk nog lang geen wet is.

Taxe d’habitation voor 80% afgeschaft

De taxe d’habitation oftewel de woonbelasting is in Frankrijk omstreden omdat het beperkt inkomensafhankelijk is en dus de middenklasse en de lagere inkomensklasse het hardste raakt. Daarnaast is deze belasting ongelijk verdeeld, in Marseille betaalt men voor een gemiddelde woning €1.385 per jaar terwijl dat in Parijs maar €481 is. Bovendien wordt de hoogte van deze belasting zeer arbitrair vastgesteld op basis van de kwaliteit van het huis dat je bezit. Macron wil de huidige situatie aanpakken door er geleidelijk voor te zorgen dat 4 op de 5 mensen die in Frankrijk wonen in 2020 voor hun hoofdverblijf geen woonbelasting meer hoeven te betalen. Wanneer u een vakantiehuis in Frankrijk hebt dat niet uw hoofdverblijf is zult u waarschijnlijk dus wel de taxe d’habitation moeten blijven afdragen aan de Franse fiscus.

Rijkenbelasting wordt ingeperkt

De impôt de solidarité sur la fortune (ISF) wordt geheven bij mensen die een totaal vermogen hebben dat groter is dan 1,3 miljoen euro. Nadat François Hollande de tarieven voor deze belasting in 2012 flink verhoogd heeft is het aantal vermogende Fransen dat Frankrijk heeft verlaten flink gegroeid. Macron is er van overtuigd dat de ISF een negatieve invloed heeft op investeringen in de Franse economie daarom wil hij deze belasting omdopen tot de impôt sur la fortune immobillière (IFI). De IFI zal alleen verschuldigd zijn als je voor meer dan 1,3 miljoen aan onroerend goed bezit in Frankrijk. Hierdoor zal het aantal Fransen dat deze belasting verschuldigd volgens Macron de helft kleiner worden. Deze wijziging zal volgens de Minister van Economie in 2018 gerealiseerd gaan worden.

Vennootschapsbelasting verlaagd naar Europees gemiddelde

Frankrijk belast de winsten van bedrijven zeer zwaar vergeleken met andere EU-landen; op dit moment is het tarief voor de impôt sur les sociétés 33,3% vergeleken met het Europees gemiddelde van 25%. Het percentage in Frankrijk is hoger maar de belasting levert minder op dan in de buurlanden. Macron wil Frankrijk competitiever maken en zal dit tarief vanaf 2018 geleidelijk terugbrengen naar 25%. Daarbij heeft hij ook aangegeven dat hij zich hard wil maken voor een uniform tarief voor de vennootschapsbelasting in de hele Europese Unie.

Wanneer de winst van bedrijven met 25% belast wordt valt dit moeilijk te rijmen met een plus-valuebelasting van 34,5% die u afrekent over de verkoopwinst op uw Franse vakantiehuis. Dit zou er immers voor kunnen zorgen dat het in sommige gevallen voordeliger is om een huis met een B.V. te kopen dan op persoonlijke titel. Hopelijk ziet Macron dit ook in en brengt hij dit tarief ook terug naar 25%.

Gepubliceerd in Maison en France zomer 2017 – Droit à quoi?

Uit de praktijk: Nieuw Frans contractenrecht

Nieuw Frans contractenrecht

Door: Elisabeth Grunberg

Cliënt: “Ik lever planten en sinds 2012 lever ik ook aan een bedrijf in Frankrijk.” Mijn cliënt laat mij eind 2016 weten dat het prijsvaststellingsmechanisme dat wij in Nederland gebruiken met de inwerkingtreding van het nieuwe contractenrecht in Frankrijk in oktober 2016 niet meer geldig is en hij ervan af wil. Hoe zit dat dan? Wij hebben het verkoopproces bekeken en het alle facturen bleken te verwijzen naar de algemene leveringsvoorwaarden van het Nederlandse bedrijf. Nederlands recht is daarmee van toepassing en de wijzigingen in het Franse contractenrecht hebben verder geen invloed op de manier van zaken doen van deze cliënt.

Droit à quoi: Scheiden zonder rechter. Frankrijk is het eerste land in Europa waar dit mogelijk is.

Scheiden zonder rechter

Scheiden binnen 20 dagen zonder een rechter te zien, vanaf 1 januari 2017 is dit mogelijk in Frankrijk via een scheiding met wederzijds goedvinden, par consentement mutuel. Deze wijziging is onderdeel van een poging om de overbelaste Franse rechtbanken te ontlasten.

In de nieuwe procedure dienen de echtgenoten allebei een eigen advocaat in te schakelen in tegenstelling tot de gebruikelijke procedure waarbij de echtgenoten een gezamenlijke advocaat hadden. Deze advocaten hoeven niet meer uit de streek te komen en kunnen zelfs in het buitenland gevestigd zijn. De advocaten zullen namens de echtgenoten onderhandelen over de bepalingen in het echtscheidingsconvenant. Nadat dit document is vastgesteld hebben beide echtgenoten een bedenktijd van 15 dagen voordat ze samen met hun advocaten het convenant ondertekenen. Dit klinkt allemaal makkelijker, sneller en goedkoper.

Er zijn echter ook vraagtekens te stellen bij de nieuwe procedure. Allereerst over de erkenning in het buitenland. De EU-regels over erkenning gaan uit van een rechterlijke beslissing, deze is er in het nieuwe Franse systeem niet meer. Daardoor is het op dit moment onduidelijk of de nieuwe Franse buitenrechtelijke echtscheiding bijvoorbeeld in Nederland erkend zal worden.

Een andere curiositeit is het recht van minderjarige kinderen om hun belangen bij de rechter naar voren te brengen. Wanneer het minderjarige kind dit wil dient de echtscheiding weer volgens de oude procedure, en dus via de rechter,  te verlopen. Deze kinderen dienen door hun ouders ouders ingelicht te worden over dit recht. Er bestaat echter een vrees dat ouders hun kinderen niet daadwerkelijk een keuze zullen laten. Het is vrij naïef om er van uit te gaan dat kinderen die onder het gezag van hun ouders staan een totaal onafhankelijke keuze hierover zullen maken. Ouders die buiten de rechter om willen scheiden zullen geneigd zijn om hun kind af te raden hun recht uit te oefenen. De nieuwe regeling zou dus de rechten van minderjarige kinderen kunnen schaden. De toekomst zal ons leren hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. Revolutionair is het in ieder geval!

Gepubliceerd in Maison en France voorjaar 2017 – Droit à quoi?

Bent u geïnteresseerd en wenst u meer informatie?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op