Belastingvoordelen bij seizoensverhuur

Aangifte doen met beleid

Vanaf de eerste dag dat u uw Franse woning verhuurt in het kader van seizoensverhuur, moet u de huurinkomsten aan te geven bij de Franse fiscus. Dit is zelfs zo als u uw huis maar voor enkele dagen per jaar verhuurt. Deze aangifteplicht vloeit voort uit de Franse regels over inkomstenbelasting (impôts sur le revenu).

Onder twee voorwaarden hoeft u echter géén aangifte te doen. U krijgt een vrijstelling als u één of meer chambre(s) d’hôtes verhuurt en u met de verhuur niet meer dan € 760 per jaar (jaar 2014) verdient. In alle andere gevallen ziet de Franse fiscus de huurinkomsten van seizoensverhuur als bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Bij het aangeven van de BIC zijn er in Frankrijk twee belastingregimes: het forfaitaire en het reële.

Forfaitair belastingregime

Het forfaitaire belasting regime – ook wel ‘micro-entreprise’ of ‘micro-bic’ genoemd – kent een forfaitaire vrijstelling op de jaarlijks ontvangen huurinkomsten. Deze vrijstelling omvat alle eventueel aftrekbare lasten. Dit betekent dat u daarnaast geen aftrekposten meer kunt opvoeren. Omdat dit regime eenvoudig is te hanteren, is het zeer geschikt voor particulieren. De huurinkomsten uit seizoensverhuur moet u aangeven op het formulier met nummer 2042C PRO, dat u kunt downloaden op de website www.impots.gouv.fr.

Als u geen gîte rural, meublés de tourisme, of een chambre d’hôtes exploiteert, maar ‘slechts’ uw (tweede) huis verhuurt, dan doet u aan klassieke seizoensverhuur. In dat geval geniet u automatisch en zonder enige verdere formaliteit van het forfaitaire regime, tenminste als uw inkomsten het bedrag van € 32.900 per jaar (in 2014). Nog een voordeel: u betaalt dan alleen maar belasting over 50% van de verkregen huurinkomsten.

Als u wel een gîte rural, een meublés de tourisme of een chambre d’hôtes exploiteert, is uw belastingvoordeel nog veel groter. U valt dan automatisch onder het forfaitaire regime als uw huurinkomsten niet hoger zijn dan het bedrag van € 82.200 per jaar (in 2014). Bovendien kunt u dan in plaats van 50% maar liefst 71% van de huurinkomsten aftrekken, hetgeen betekent dat dus slechts 29% van de huurinkomsten belast is.

Een rekenvoorbeeld: u verhuurt uw Franse woning in 2014 op de klassieke manier – dus geen gîte rural, meublés de tourisme of een chambre d’hôtes. Per jaar ontvangt u €22.500 aan huur. De helft van de huurinkomsten kunt u aftrekken, omdat uw jaarinkomen lager is dan €32.900: €22.500 x 50% = €11.250. Het belastbare bedrag is dus €11.250. Voor verhuurders die geen ingezetenen van Frankrijk zijn geldt een forfaitair belastingtarief van 20% over de belastbare som. U betaalt 20% over €11.250 en moet dus €2.250 aan inkomstenbelasting afdragen.

Als u bijvoorbeeld een chambre d’hôtes exploiteert en €22.500 per jaar verdient, rekent u als volgt: €22.500 x 71% = €15.975. Het belastbare bedrag voor de Franse inkomstenbelasting is dan €6.525. U betaalt dan 20% over €6.525 is €1.305 aan belasting.
U moet ook rekening houden met de afdracht van sociale lasten. Het tarief van de sociale heffingen bedraagt in totaal 15,5%. Deze sociale heffingen staan echter ernstig ter discussie. Daarover leest u in het artikel van mr. Hanno Wols over de plus-value (“Het einde in zicht?”).

Reëel regime

In dit regime kunt u alle reële jaarlijkse kosten aftrekken van de huurinkomsten. Zo kunt u bijvoorbeeld de gemaakte advertentiekosten of de hypotheekrente voor de pro rata periode van de verhuur aftrekken. Wilt u opteren voor het reële regime, dan moet u een brief sturen naar de Franse belastingdienst en daarin aangeven dat u onder dat regime geplaatst wilt worden. Doe dit tijdig, namelijk vóór 1 februari van het jaar waarvoor u kiest voor het reële regime.

Heeft u voor het reële regime beopteerd, dan valt u daarvoor voor tenminste een periode van twee jaren onder. Pas op: deze periode wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij u schriftelijk aangeeft voor het forfaitaire regime te kiezen.

Vanwege de duur van het reële regime, is het raadzaam om deskundigen te raadplegen voordat u dit regime kiest. Zij kunnen een goede inschatting maken van de fiscale consequenties van uw keuze.

Als u een klassieke verhuur exploiteert – dus geen gîte rural, meublés de tourisme of een chambre d’hôtes – valt u sowieso onder het reële regime als de huurinkomsten (minus de lasten) hoger zijn dan €32.900 (in 2014) of als de huurinkomsten lager zijn dan €32.900, maar u hebt geopteerd voor het reële regime. In dat geval is de optie slechts interessant als de aftrekbare lasten voor de verhuur hoger zijn dan 50% van uw opbrengst.

Als u wel bijvoorbeeld een chambre d’hôtes exploiteert, valt u sowieso onder het reële regime als de jaarlijkse huuropbrengsten hoger zijn dan €82.200 (in 2014) of als de huurinkomsten lager zijn dan €82.200 (in 2014), maar u hebt geopteerd voor het reële regime. In dat geval is de optie slechts interessant als de aftrekbare lasten voor de verhuur hoger zijn dan 71% van uw opbrengst.

Frankrijk biedt faciliteiten voor de inkomstenbelasting bij seizoensverhuur. Zorg ervoor dat u niet te veel betaalt.